เกี่ยวกับเทศบาล

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลคลองพิไกร

   ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได้ การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง เทศบาลตำบลคลองพิไกร เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และได้ยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27  เมษายน  พ.ศ. 2539 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลคลองพิไกร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร มีสถานที่ตั้งของที่ทำการอยู่ที่เลขที่ 64 หมู่ที่ 8 บ้านดงชะอม และอยู่ห่างจากอำเภอพรานกระต่าย ประมาณ 18 กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดประมาณ 33 กิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้

พื้นที่

   มีพื้นที่ทั้งหมด  33,845  ไร่ (คิดเป็น 36 ตร.กม.) แยกได้ดังนี้

พื้นที่ถือครองการเกษตร  19,016  ไร่   แยกเป็น

นา  2,025  ไร่ พืชไร่  12,841  ไร่ ไม้ผลยืนต้น  525 ไร่ พืชผักไม้ดอก  3,500  ไร่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  125  ไร่ พื้นที่ป่าไม้  250  ไร่ แหล่งน้ำ  550  ไร่ ที่อยู่อาศัย  1,550  ไร่ สาธารณประโยชน์  180  ไร่ อื่นๆ  2,178  ไร่

ภูมิประเทศ

   เป็นพื้นที่ราบ มีที่ทำมาหากินอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับด้านการเกษตร ปลูกผักสวนครัว ทำไร่

จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากร ในเขตเทศบาลตำบลคลองพิไกร มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน  คือ

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ-สกุล ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านบึงพิไกร

นางวัชราภรณ์  พุมเพรา

2 บ้านใหม่สวรรค์พัฒนา นายสมชาย  ชุ่มเย็น 3 บ้านคลองพิไกร นายสมศักดิ์  ดอนไพปาน 4 บ้านหนองกระดี่ นายสามารถ  พิกุล 5 บ้านบึงบอน นายชูชาติ  ถมทอง 6 บ้านหนองเขน นายสะอาด  เมฆเลื่อม 7 บ้านวังเฉลียง นายสมนึก  พัดพ่วง 8 บ้านดงชะอม นายนิพนธ์  รื่นพงษ์ 9 บ้านหนองอ้อ นายประดิษฐ์  สาทิพย์จันทร์ 10 บ้านวังจำปาทอง นายนวน  ไพโรจน์
 

สภาพแวดล้อมของตำบลคลองพิไกร

หมู่ที่ 1  บ้านบึงพิไกร

ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอพรานกระต่าย ระยะทาง 18 กิโลเมตร มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 2,886 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำสวนผัก ทำไร่ ทำนา ประวัติหมู่บ้าน บ้านบึงพิไกรเดิมขึ้นอยู่กับตำบลคุยบ้านโอง ต่อมาปี 2527 ได้แยกเป็นตำบลคลองพิไกร และมีการจัดลำดับหมู่บ้านใหม่เป็น หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพิไกร สาเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้านเนื่องจากมีบึงน้ำอยู่จึงเรียก บ้านบึงพิไกร ส่วนตัวบึงพิไกรอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดี่ในปัจจุบัน

หมู่ที่ 2  บ้านใหม่สวรรค์พัฒนา

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอพรานกระต่าย ระยะทาง 18 กิโลเมตร มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 700 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำสวนผัก ทำไร่ ทำนา ประวัติหมู่บ้าน ประมาณปี 2509 มีราษฎรย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประมาณ 80 ครัวเรือน มาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่ที่ 8 บ้านใหม่สวรรค์พัฒนา ตำบลคุยบ้านโอง ต่อมาปี 2527 ได้แยกเป็นตำบลคลองพิไกร และมีการจัดลำดับหมู่บ้านใหม่เป็นหมู่ที่ 2 ตำบลคลองพิไกร

หมู่ที่ 3  บ้านคลองพิไกร

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพรานกระต่าย ระยะทาง 18 กิเมตรมีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 715 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำสวนผัก ทำไร่ ทำนา ประวัติหมู่บ้าน  ที่ตั้งและขนาดเดิมบ้านคลองพิไกรเป็นหมู่ที่ 1 ตำบลคุยบ้นโอง ต่อมาปี 2527 ได้แยกเป็นหมู่บ้านจากหมู่ที่ 1 เป็นหมู่ที่ 15 ตำบลคุยบ้านโอง และในเวลาเดียวกันได้แยกเป็นตำบลคลองพิไกร และมีการจัดลำดับหมู่บ้านใหม่เป็นหมู่ที่ 3 ตำบลคลองพิไกร สาเหตุที่จัดตั้งชื่อหมู่บ้านเนื่องมาจากหมู่บ้านอยู่ติดกับคลองธรรมชาติที่ยาวไกร จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านคลองพิไกร

หมู่ที่ 4 หนองกระดี่

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอพรานกระต่าย ระยะทาง 18 กิโลเมตร มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 2,800 ไร่ ลักษณะภูมิอากาศ เป็นที่ราบลุ่มดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำสวนผัก ทำไร่ ทำนา ประวัติหมู่บ้าน บ้านหนองกระดี่เดิมขึ้นอยู่กับบ้านใหม่สวรรค์พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลคุยบ้านโองต่อมาปี 2527 ได้แยกเป็นตำบลคลองพิไกร และมีการจัดลำดับหมู่บ้านใหม่เป็นหมู่ที่ 4 ตำบลคลองพิไกร สาเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้านเนื่องมาจากมีหนองน้ำและมีปลากระดี่เป็นจำนวนมากจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหนองกระดี่

หมู่ที่ 5  บ้านบึงบอน

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพรานกระต่ายระยะทาง 22 กิโลเมตร มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 1,875 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำสวนผัก ทำไร่ ทำนา ประวัติหมู่บ้าน บ้านบึงบอนเดิมขึ้นอยู่กับหมู่ที่ 13 ตำบลคุยบ้านโอง ต่อมาปี 2527 ได้แยกเป็นตำบลคลองพิไกร และมีการจัดลำดับหมู่บ้านใหม่เป็นหมู่ที่ 5 ตำบลคลองพิไกรสาเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้าน เนื่องจากมีบึงน้ำและมีต้นบอนเป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านบึงบอน

หมู่ที่ 6  บ้านหนองเขน

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพรานกระต่ายระยะทาง 19 กิโลเมตร มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 3,000 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบลุ่มดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำสวนผัก ทำไร่ ทำนา ประวัติหมู่บ้าน บ้านหนองเขนเดิมขึ้นอยู่กับบ้านใหม่สวรรค์พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลคุยบ้านโอง ต่อมาปี 2527 ได้แยกเป็นตำบลคลองพิไกร และมีการจัดลำดับหมู่บ้านใหม่เป็นหมู่ที่ 6 ตำบลคลองพิไกร สาเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้าน เนื่องจากหมู่บ้านมีสภาพเป็นที่ลุ่มและมีหนองน้ำในการเดินทางติดต่อระหว่างอำเภอพรานกระต่ายกับอำเภอลานกระบือต้องใช้เส้นทางนี้ และต้องใช้เกวียนเป็นพาหนะในการเดินทาง เกวียนติดหล่มต้องช่วยกันเข็น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหนองเข็น และต่อมาเพี้ยนเป็น หนองเขน จนถึงปัจจุบัน

หมู่ที่ 7  บ้านวังเฉลียง

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอพรานกระต่าย ระยะทาง 21 กิโลเมตร มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 3,090 ไร่ สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตรเช่น สวนผัก ทำไร่ ทำนา ประวัติหมู่บ้าน บ้านวังเฉลียงเดิมเป็นป่าที่อุดมสมบรูณ์ มีสัตว์จำนวนมาก มีลำคลองไหลผ่าน สันนิษฐานว่าเป็นแม่น้ำเก่ามาก่อนที่ไหลเชื่อมระหว่างแม่น้ำปิงกับแม่น้ำยมใช้เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร หลักฐานที่พบเป็นโบราณสถานสุโขทัยและสุสานกระดูกที่บ้านบึงหญ้า ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ต่อมาปี 2509 มีประชากรเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านวังเฉลียง ขึ้นอยู่กับตำบลคุยบ้านโอง ต่อมาปี 2527 ได้แยกเป็นตำบลคลองพิไกร และมีการจัดลำดับหมู่บ้านใหม่เป็นหมู่ที่ 7 ตำบลคลองพิไกร

หมู่ที่ 8  บ้านดงชะอม

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพราน กระต่ายระยะทาง 17 กิโลเมตร มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 2,760 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำสวนผัก ทำไร่ ทำนา ประวัติหมู่บ้าน บ้านดงชะอมเดิมเป็นป่าไม้หนาแน่นคนที่เดินทางผ่านไปมาเรียกบริเวณนี้ว่า บุ่งชะเอม ซึ่งเป็นภาษาพรานกระต่าย ต่อมาประมาณปี 2508-2509 ได้มีคนเข้ามาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านชื่อ บ้านดงชะอมหมู่ที่ 11 ตำบลคุยบ้านโอง ต่อมาปี 2527 ได้แยกเป็นตำบลคลองพิไกร และมีการจัดลำดับหมู่บ้านใหม่เป็นหมู่ที่ 8 ตำบลคลองพิไกร

หมู่ที่ 9 บ้านหนองอ้อ

ตั้งอยู่ที่ทางทิศตะวันออกของ อำเภอพรานกระต่าย ระยะทาง 20 กิโลเมตร มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 700 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำสวนผัก ทำไร่ ทำนา ประวัติหมู่บ้าน บ้านหนองอ้อเดิมขึ้นอยู่กับบ้านบึงบอนหมู่ที่ 5 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย แต่เนื่องจากจำนวนประชากรจำนวนครัวเรือนและระยะทางไกลยากแก่การปกครองปี 2538 จึงขอแยกการปกครองเป็นหมู่ที่ 9 บ้านหนองอ้อ ตำบลคลองพิไกร สาเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้านเนื่องจากมีต้นอ้อข้นเป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อว่า บ้านหนองอ้อ

หมู่ที่ 10  บ้านวังจำปาทอง

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพรานกระต่าย ระยะทาง 27 กิโลเมตร มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 1,350 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบลุ่มดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำสวนผัก ทำไร่ ทำนา ประวัติหมู่บ้าน บ้านวังจำปาทองเดิมหมู่บ้านขึ้นอยู่กับบ้านบึงบอน หมู่ที่ 13 ตำบลคุยบ้านโองต่อมาปี 2527 ได้แยกเป็นตำบลคลองพิไกร และมีการจัดลำดับหมู่บ้านใหม่เป็นหมู่ที่ 5 ตำบลคลองพิไกรและปี 2539 ได้แยกหมู่บ้านเป็นหมู่ที่ 10 บ้านวังจำปาทอง

ติดตามเราผ่าน facebook

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

1203754
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
55
406
461
633673
7069
10475
1203754

Your IP: 54.159.85.193
2018-05-28 00:27